Rodo

Pilityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładamy wielką wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych naszych klientów, jak i osób odwiedzających nasz serwis internetowy. Dlatego zobowiązujemy się do ochrony Państwa sfery prywatnej i poufnego traktowania Państwa danych. Polityka prywatności zawiera informacje, które dane osobowe są pobierane w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane.

Informujemy, że nasza Polityka Prywatności dostosowana została do wymagań, które powinna spełniać na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz uzupełniająco ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 100).

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego itd.;
 2. Przetwarzanie – oznacza operacje wykonywane na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administrator – oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. Podmiot przetwarzający – oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych;
 5. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 6. Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. JAKIE SĄ ZASADY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest w związku z zakupami w Bike 4 All Dominik Przybyszewski i korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego https://bike4all.pl , Bike 4 All Dominik Przybyszewski 80-176 Gdańsk ul. Przytulna 9 U 2.

 1. Cele i okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji konta w serwisie, zawarcia umowy, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy;
 2. realizacji zakupów – w przypadku rejestracji i posiadania przez Państwa konta w naszym serwisie;
 3. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych: 
 • wystawienia i przechowywania faktur, w tym dokumentów księgowych;
 • obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
 1. wysyłania treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie uzyskania zgody od osoby, której dotyczą dane zgody na ich przetwarzanie;
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Państwa konta w celu realizacji zakupów. Po usunięciu konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o ewentualnych udzielonych zgodach (te dane przechowywać będziemy przez okres 3 lat od usunięcia przez Klienta dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies.

Dane służące do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przechowywane są przez czas niezbędny do ich wykonania. Dane figurujące w dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z wymaganiami stawianymi przez prawo podatkowe i rachunkowe, co do zasady przez okres 5 lat.

 1. Komu mogą być udostępnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy ujawnić:

 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
 2. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 3. operatorom pocztowym i firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na naszą rzecz.

Każda z ww. firm, będących kontrahentami Bike 4 All została wybrana ze starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z naszym sklepem osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

Uzyskane przez nas dane osobowe nie są sprzedawane, użyczane, wynajmowane ani w inny sposób udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Nie przekazujemy również danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane do wiadomości osób trzecich ani przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych lub marketingowych, o ile nie będzie to konieczne do wykonania usługi, do której wykonania jesteśmy zobowiązani lub bez Państwa wyraźnej zgody. Bez uszczerbku dla powyższej zasady za osoby trzecie nie uznaje się spółek, które są bezpośrednio lub pośrednio z nami związane.

Zastrzegamy sobie prawo do przenoszenia danych osobowych do innych spółek w ramach przekształcenia naszego przedsiębiorstwa w drodze restrukturyzacji lub łączenia przedsiębiorstw, jeśli spółki te również się zobowiążą do przestrzegania niniejszych zasad postępowania i mają swoją siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia właściwego sądu, decyzji właściwego urzędu lub jeśli na skutek działań lub zaniechań z Państwa strony będziemy zmuszeni bronić lub dochodzić naszych praw, naszej własności lub naszego mienia.

Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z funkcji oferowanych w naszej witrynie internetowej przez serwisy społecznościowe, to tym samym wyrażą Państwo zgodę na to, by Państwa dane osobowe były przekazywane do właściwych zewnętrznych dostawców tych serwisów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej w punkcie 4.

 1. Jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
 1. prawo wglądu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych:
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do „bycia zapomnianym” – art. 17 RODO – jednakże zwracamy uwagę na fakt, że usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie będzie możliwe;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych.

W przypadku posiadania konta wraz ze zaktualizowanymi danymi mogą państwo w każdym momencie uzyskać do swojego konta autoryzowany dostęp oraz dokonać potrzebnych zmian bądź skontaktować się z Administratorem dominik.przybyszewski@bike4all.pl .

W przypadku udostępnienia danych teleadresowych bez zakładania konta można wykonać swoje uprawnienia po skontaktowaniu się z Administratorem.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania; po  wniesieniu sprzeciwu dane przestaną być wykorzystywane, o ile przepisy nie stanowią inaczej;
 2. prawo do cofnięcia zgody – zgoda na przetwarzanie jest zgodą dobrowolną, świadomą i jednoznaczną. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, o czym poinformować nas powinna w drodze:
 • kontaktu e-mail: dominik.przybyszewski@bike4all.pl lub listownie/osobiście w Bike 4 All Dominik Przybyszewski, ul. Przytulna 9 U 2, 80-176 Gdańsk.
 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Wszystkie żądania staramy się wykonywać niezwłocznie, w razie gdyby uznali jednak Państwo, że nasze działania są niewystarczające, prosimy o kontakt.

 1. Konieczność i racjonalność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Zbierając dane osobowe informujemy, w jaki sposób zamierzamy je wykorzystać. Dane osobowe są nam potrzebne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej, do prowadzenia naszej działalności, do wykonywania naszych zobowiązań umownych i aby móc Państwu zaoferować usługi dopasowane specjalnie do Państwa potrzeb. Nie pobieramy od Państwa danych, które nie są nam niezbędne. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane np. przy opracowywaniu Państwa zapytań. Przy zamawianiu przez Państwa produktów jest to nazwisko, adres, adres e-mail. Może się zdarzyć, że w celu optymalizacji naszej usługi powiążemy dane osobowe z innymi danymi, którymi dysponujemy. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania analiz statystycznych, zwłaszcza w celu zabezpieczenia systemu i dalszego ulepszania strony internetowej. Państwa dane zostaną usunięte po ustaniu celu ich przetwarzania, chyba że ich zapisywanie jest w dalszym ciągu uzasadnione i na przeszkodzie nie stoi obowiązek przechowywania danych.

III. WYJAŚNIENIA NA TEMAT SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niniejsza witryna internetowa używa tzw. „wtyczek społecznościowych” różnych serwisów społecznościowych. Wtyczki te to funkcje danego serwisu społecznościowego, za pomocą których mogą Państwo np. podzielić się treścią naszej witryny internetowej z osobami, z którymi mają Państwo kontakt w tych serwisach, lub ją polecić. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać po logo danego serwisu społecznościowego.

Używamy wtyczek społecznościowych następujących administratorów serwisów społecznościowych:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Instagram: Instagram Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA;

Wszystkie wtyczki społecznościowe w naszej witrynie internetowej są standardowo wyłączone, tak więc samo uruchomienie naszej witryny nie prowadzi do przekazania danych dostawcom serwisów społecznościowych. Włączając pierwotnie nieaktywną wtyczkę, aby za jej pomocą skorzystać z funkcji danego serwisu społecznościowego, udzielają Państwo wyraźnej zgody na to, aby od tego momentu dane były przekazywane administratorowi serwisu społecznościowego. Nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych w ten sposób przez dostawców serwisów społecznościowych.

Administratorzy serwisów społecznościowych uzyskują za pośrednictwem wtyczki społecznościowej informację, że weszli Państwo na określone strony w naszym serwisie internetowym. Jeśli jednocześnie są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, to jego administrator może przyporządkować te wejścia do Państwa konta w danym serwisie. Jeżeli ponadto włączą Państwo wtyczkę społecznościową, np. klikając przycisk „Lubię to!” Facebooka, nastąpi przekazanie odpowiedniej informacji do danego serwisu społecznościowego.

Zgodnie z naszą wiedzą zazwyczaj przekazywane są następujące dane:

 • adres IP;
 • identyfikator użytkownika, jeśli są Państwo zarejestrowani w odpowiednim serwisie;
 • strona odwiedzona wcześniej (strona odsyłająca), jeśli kliknęli Państwo na link;
 • rodzaj i ustawienia przeglądarki;
 • zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® lub Adobe® Reader®;
 • adres URL strony, na której zainstalowana jest wtyczka społecznościowa;
 • data i godzina odwiedzin;
 • dane techniczne systemu operacyjnego;
 • informacje odnoszące się do lokalizacji;
 • pliki cookies.

Nawet jeśli nie są Państwo członkami wymienionych powyżej serwisów społecznościowych, istnieje możliwość, że poprzez wtyczkę społecznościową uzyskają one i ew. zapiszą Państwa adres IP. Szczegóły dotyczące celu i zakresu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez wykorzystywane przez nas serwisy społecznościowe i związane z tym Państwa prawa i opcje ustawień zawierają informacje dotyczące prywatności serwisów społecznościowych:

Zgodnie z życzeniem mogą Państwo włączyć wtyczki społecznościowe jednego lub kilku dostawców na stałe. W takim przypadku dane będą stale przekazywane dostawcy serwisu społecznościowego już przy uruchomieniu strony. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć pojedyncze lub wszystkie wtyczki społecznościowe. Ponadto mogą Państwo technicznie uniemożliwić przekazywanie danych do serwisów społecznościowych. W tym celu proszę dopasować ustawienia zabezpieczeń w Państwa przeglądarce. Informacje o tym, jak to zrobić, można uzyskać w pomocy przeglądarki. Dodatkowo w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość zablokowania wtyczek społecznościowych w przeglądarce za pomocą dodatków do przeglądarki, np. wtyczkę Facebooka można zablokować blokadą Facebooka, dostępną do pobrania tutaj: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

 1. WYJAŚNIENIA NA TEMAT LOGÓW

Przy każdym otwarciu strony w pliku protokołu, logu serwera, zapisywane są dane dostępowe. Zapisany zbiór danych zawiera następujące informacje:

 • data i godzina;
 •  
 • adres IP;
 • ID sesji;
 • uruchomiona strona internetowa;
 • nazwa strony internetowej, z której nastąpiło przejście na naszą stronę internetową;
 • zastosowana przeglądarka.

Logi są przez nas analizowane jedynie w przypadku bezprawnego użycia naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia logów użytkowników, co do których istnieje konkretne podejrzenie, że wykorzystują naszą stronę internetową niezgodnie z ustawą i/lub umową.

 1. PLIKI COOKIES

Aby uatrakcyjnić naszą witrynę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, używamy w naszej witrynie plików cookies. Pliki cookies („ciasteczka”) są to małe pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookies jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. pliki cookies sesyjne). Inne pliki cookies pozostają w komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika przy kolejnej wizycie w naszej witrynie (tzw. trwałe pliki cookies). Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby nasze pliki cookies były zapisywane w Państwa komputerze, proszę wyłączyć zapisywanie plików cookies w swojej przeglądarce dla naszej witryny internetowej lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies w Państwa komputerze. Wyłączenie plików cookies może ewentualnie wymagać zapisania trwałego pliku cookie na komputerze użytkownika. Jeśli plik ten zostanie później przez Państwa usunięty, konieczne będzie ponowne wyłączenie plików cookies. Proszę pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.

Na naszej stronie internetowej możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:

ID sesji

Aby ułatwić Państwu przeglądanie naszej strony internetowej, stosujemy tak zwany ID (identyfikator) sesji (ang.: sessionidentifier), który zostaje przydzielony każdemu użytkownikowi przy wejściu na naszą stronę internetową. ID sesji umożliwia rozpoznanie użytkownika lub jego komputera/przeglądarki przez nasz serwer, mimo ewentualnie zmienionego w międzyczasie adresu IP. Dzięki identyfikatorowi sesji możliwe jest przypisanie do sesji wielu powiązanych ze sobą zapytań użytkownika. Używany przez nas plik cookie – ID sesji – zachowuje ważność tylko do zakończenia sesji. Po zamknięciu przeglądarki zostaje automatycznie usunięty.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa używa Google Analytics, usługi analityki internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics również stosuje pliki cookies, które między innymi umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie administratora niniejszej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje, aby dokonać analizy korzystania użytkownika z witryny internetowej, sporządzić raporty o aktywności w witrynie i świadczyć inne usługi administratorowi witryny internetowej, związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Raporty te i usługi są wykorzystywane do ciągłej optymalizacji niniejszej witryny internetowej. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to ograniczyć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym ich zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić pozyskiwanie danych zawartych w plikach cookies, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) na rzecz Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki Google dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. W zależności od używanej przeglądarki wtyczki takie dostępne są również u innych dostawców.

W związku z dyskusją toczącą się wokół zastosowania narzędzi do analizy z wykorzystaniem kompletnych adresów IP chcielibyśmy podkreślić, że niniejsza witryna internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()“ i dlatego przetwarzane są tylko skrócone adresy IP, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby. W związku z tym adres IP użytkowników na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google przed przesłaniem skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełen adres IP i dopiero tam skrócony. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Google Maps

Niniejsza strona internetowa stosuje na niektórych podstronach aplikację Google Maps (Mapy Google) w celu prezentacji interaktywnych map i tworzenia opisów dojazdu. Google Maps to serwis z mapami firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. W wyniku używania serwisu Google Maps mogą zostać przekazane firmie Google w USA informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej łącznie z adresem IP użytkownika i podanego w ramach funkcji planowania trasy adresu początkowego. Po uruchomieniu przez Państwa strony w naszym serwisie internetowym, zawierającej Google Maps, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy zostanie przesłana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki i wyświetlona przez nią na stronie internetowej. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pozyskanych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszym stanem wiedzy są to co najmniej następujące dane:

 • data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,
 • adres internetowy lub adres URL wywołanej strony internetowej,
 • adres IP,
 • adres początkowy podany w ramach planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te działania.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby firma Google za pośrednictwem naszej witryny internetowej pozyskiwała dane na Państwa temat, przetwarzała je lub wykorzystywała, w ustawieniach przeglądarki mogą Państwo wyłączyć aplikację JavaScript. Wówczas nie będą Państwo jednak mogli korzystać z mapy. Cel i zakres gromadzenia danych i ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google oraz związane z tym Państwa prawa i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej zawiera polityka prywatności firmy Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 YouTube

Niniejsza witryna internetowa zawiera na niektórych podstronach filmy wideo z serwisu YouTube lub udostępnia linki do filmów wideo na YouTube. YouTube to serwis z filmami wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowany przez Google Inc. YouTube używa plików cookies, aby zbierać informacje o korzystaniu z filmów wideo. Polityka prywatności firmy Google, obowiązująca również dla serwisu YouTube, znajduje się pod adresem:http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. HIPERŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

W naszej witrynie internetowej znajdują się tzw. hiperłącza do witryn innych dostawców. Za ich pośrednictwem zostaną Państwo przekierowani z naszej witryny internetowej bezpośrednio do witryny innego dostawcy. Można to poznać m. in. po zmianie adresu URL. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za poufne traktowanie Państwa danych, ponieważ nie mamy wpływu na dotrzymywanie przez innych dostawców postanowień w zakresie ochrony danych. Informacji o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi przez tych dostawców proszę szukać bezpośrednio w ich witrynach internetowych.

VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ze względu na to, że zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany naszych procesów wewnątrz firmy mogą sprawić, że konieczne będzie dostosowanie niniejszych postanowień w zakresie ochrony danych, co sobie odpowiednio zastrzegamy, prosimy Państwa o regularną lekturę niniejszej polityki prywatności.

WARUNKI KORZYSTANIA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możecie Państwo przestrzegać poniższych zasad, wówczas ze względów prawnych, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych stron internetowych. O podobne postępowanie prosimy również wtedy, gdy np. ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub pobytu podlegają Państwo prawu, które zabrania ich odwiedzania, korzystania z nich w całości lub z ich fragmentów.

Jeśli nie zostały zamieszczone inne zastrzeżenia, wszystkie dane, dzieła, wynalazki, projekty, koncepcje, pomysły i inne elementy tych stron internetowych (dalej “własność intelektualna”) stanowią wyłączną własność Bike 4 All Dominik Przybyszewski.

Korzystanie z własności intelektualnej, także do celów prywatnych, jest zabronione. Nie dotyczy to indywidualnego, niezarobkowego przeglądania stron internetowych przy pomocy standardowych, niezmodyfikowanych przeglądarek internetowych oraz sporządzenia jednego wydruku na papierze, wyłącznie do celów prywatnych. W razie działań naruszających własność intelektualną, Bike 4 All Dominik Przybyszewski i/lub upoważnione przez nią i/lub poszkodowane osoby trzecie mają prawo, niezależnie od dochodzenia odszkodowania od podmiotu naruszającego, do uzyskania na drodze sądowej orzeczenia o obowiązku przywrócenia stanu zgodnego z prawem przez podmiot naruszający.

Doradztwo

Wiadomości, wskazówki, opinie, kursy, dane i inne informacje zawarte na tych stronach internetowych mają charakter ogólny i niewiążący. Mogą być w każdej chwili, bez uprzedzenia, zmienione i/lub usunięte. Informacje dostępne na tych stronach internetowych, w żadnym razie nie mogą być traktowane jako elementy gwarancji produktów i/lub jako przyrzeczenie ich cech lub dostępności.

Treści

Wszelkie treści zawarte na tych stronach internetowych, jak np. informacje, instrukcje techniczne, ceny, kolory itd., nie wchodzą w zakres jakiejkolwiek gwarancji. Należy je traktować jako niewiążące i oparte po części na informacjach osób trzecich, także udzielanych bez gwarancji.

Gwarancja dostępności

Nie gwarantujemy dostępności tych stron internetowych ani ich określonych części w każdym czasie. Bike 4 All ma prawo w każdej chwili ograniczyć dostęp do tych stron internetowych na czas określony lub nieokreślony i/lub dowolnie zmieniać lub usuwać zawarte w nich treści.

Odpowiedzialność cywilna

Bike 4 All nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z powodu lub w związku z korzystaniem z tych stron internetowych oraz ofert osób trzecich, powiązanych łączami z tymi stronami internetowymi.

Prawo właściwe

Jeżeli dojdzie do powstania jakichkolwiek zobowiązań umownych między Państwem a Bike 4 All podlegają one wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem powołań na inne normy prawne.