Breadcrumb image

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie Korzystania pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;


2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bike4all.pl.pl;


4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bike4all.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;


5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;


6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy bike4all.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;


7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);


8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bike4all.pl.


2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


3. Sklep internetowy bike4all.pl, działający pod adresem www.bike4all.pl, prowadzony jest przez Bike 4 All Dominik Przybyszewski ul Przytulna 9 u 2 80-176 Gdańsk


4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, Połączenie z siecią Internet, Posiadanie przeglądarki internetowej, Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).


6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bike4all.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.


8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bike4all.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Bike4all.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez bike4all.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię bike4all.pl.


2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla bike4all.pl,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bike4all.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.


5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.


6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z bike4all.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polski, angielski, chorwacki, słoweński, włoski, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa


1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary na terenie Polski oraz poza jej granicami. Ceny przesyłek zagranicznych obliczane są dynamicznie na stronie danego produktu, po kliknięciu zakładki “koszty dostawy”, a następnie wybraniu kraju dostarczenia przesyłki i kliknięciu przycisku “otrzymaj wycenę”.


3. Dostawa na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem poniższych form dostawy i następujących kosztów:

 • firma kurierska UPS - koszt ubezpieczonej przesyłki wynosi 19,00 zł brutto przy przedpłacie, dla płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 2 zł brutto;

 • firma kurierska DPD - koszt ubezpieczonej przesyłki wynosi 14 zł brutto przy przedpłacie, dla płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 2 zł brutto;

 • firma kurierska GLS - koszt ubezpieczonej przesyłki wynosi 10,99 zł brutto przy przedpłacie, dla płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 1 zł brutto;

 • Paczkomaty InPost - koszt przesyłki wynosi 10,99 zł brutto przy przedpłacie, dla płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 1,8% wartości zamówienia, nie mniej niż 3,50 zł brutto;

 • odbiór osobisty - bezpłatnie.


4. Przy wyborze opcji odbioru osobistego zamówiony towar odbiera się w naszym sklepie: Bike 4 All Dominik Przybyszewski ul Przytulna 9 u2 Gdańsk 80-176 w godzinach pracy sklepu (po wcześniejszym uzgodnieniu) z wyjątkiem świąt państwowych.


5. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi od 3 do 9 dni roboczych. Jeśli zamówienie może zostać zrealizowane w czasie krótszym niż powyższy, wtedy na stronie danego produktu pojawia się informacja “produkt dostępny” i czas realizacji zamówienia dla takich produktów wynosi od 1 do 9 dni. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12.00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin.


6. Czas dostawy, to jest czas od momentu wydania przesyłki Dostawcy, do momentu dostarczenia jej do Klienta, wynosi:

 • dla firmy kurierskiej UPS, DPD, GLS, Inpost – czas dostawy maksymalnie 24-48 godzin;


7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bike4all.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.


VI. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.


2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówiony towar:

 • przelewem na konto bankowe;

 • płatnością w systemie PayU (przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą Mastercard lub Visa);

 • płatnością w systemie PayPal;

 • płatnością w systemie Credit Agricol;

 • płatnością w systemie Santander;

 • gotówką przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem);

 • gotówką przy odbiorze w siedzibie Bike 4 All


3. Dla płatności za pośrednictwem systemu PayPal zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 3,99 zł.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto bankowe, Sprzedawca anuluje zamówienie jeśli nie zostanie ono opłacone w terminie 7 dni od momentu jego złożenia. 

5. Oferujemy możliwość skorzystania z opcji płatności ratalnej: Credit Agricole Raty, Santander Raty, PayU Raty

 • dostęp całkowicie online

 • raty od 100 zł do max. kwoty 15000 zł za zakupy

 • brak zbędnych formalności

 • spłatę z możliwością rozłożenia nawet na 48 miesięcy

Wysokość rat można sprawdzić przy wybranym produkcie lub w koszyku po zakończonych zakupach.

BIKE 4 ALL Dominik Przybyszewski oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

 • umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Bike 4 All Dominik Przybyszewski ul Przytulna 9 u 2 80-176 Gdańsk ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem w rozumienie art. 221 Kodeksu Cywilnego

 

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwracamy uwagę, iż ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym może być nadanie przesyłki na palecie, które jest droższe niż nadanie zwykłą przesyłką pocztową.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat Bike 4 All Dominik Przybyszewski ul Przytulna 9 u 2 80-176 Gdańsk

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Bike4all.pl jako sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.


2. W przypadku wystąpienia wady towaru Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:

 • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 

 • żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,

 • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,

 • żądanie usunięcia wady.


3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Bike 4 All Dominik Przybyszewski ul Przytulna 9 u 2 80-176 Gdańsk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 


4. Bike4all.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją bike4all.pl jako sprzedawcy. Bike4all.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wszystkie towary oferowane w sklepie bike4all.pl są nowe oraz pozbawione wad. Szczegółowe warunki postępowania w przypadku korzystania z uprawnień gwarancyjnych zawiera Karta Gwarancyjna dołączona do zakupionego Towaru.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Bike4all.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bike4all.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.


3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bike 4 All Dominik Przybyszewski ul Przytulna 9 u 2 80-176 Gdańsk


4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


5. Bike4all.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy bike4all.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy bike4all.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę bike4all.pl.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. W sytuacji zaistnienia kwestii spornych, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, może skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.